Hệ thống giáo dục tại Cộng hòa Séc và cách giảng dạy tại trường học Séc