Jsem škola

Jazykovou a odbornou a další zdarma podporu poskytujeme cizincům v Jihomoravském kraji již od roku 2009. Jsme součástí integračních center, která pomáhají cizincům v jednotlivých krajích po celé České republice se začleněním do majoritní společnosti. 

 • Nastoupil/o k vám nebo nastoupí žák/dítě se žádnou nebo s nedostatečnou znalostí českého jazyka? 
 • Chcete být připraveni na výuku takových dětí/žáků, ale nevíte, kde začít? 
 • Zajímáte o téma čeština jako cizího/druhého jazyka? 

Jste na správném místě!

Budeme rádi, pokud nám dáte na e-mail feedback@cizincijmk.cz vědět, pokud jste navštívili tuto stránku a informace zde zmíněné vám pomohly nalézt odpověď na otázku, po které jste pátrali.

Prosíme vás také o předání informací o naší činnosti cizincům, se kterými jste v kontaktu. 

Pro získávání aktuálních informací o kurzech, poradenství nebo dění v našem Centru dejte odběr našemu Newsletteru, nebo nás sledujte na FacebookuInstagramu a LinkedIn. V ukrajinštině informujeme také na síti Telegram

Přijetí dítěte/žáka-cizince

1

 1. Každé dítě/žák má nárok přístup k základnímu vzdělávání, stravování nebo zájmovému vzdělávání poskytovanému školou, za stejných podmínek jako dítě/žák s českým občanstvím = bez ohledu na legálnost pobytu na našem území, národnost nebo ne/znalost jazyka. Stanovuje tak Školský zákon (§ 20).

   

 2. Povinná školní docházka(PŠD)se vztahuje na všechny cizince ve věku od 6 do 17 let, kteří mají oprávnění k pobytu na území ČR a pobývají zde déle než 90 dnů.
 3. Školy si při přijímání žáků z odlišného jazykového a kulturního prostředí nesmí klást pro přijetí žáka žádné další podmínky jako je např. znalost češtiny.
Školský zákon

Diagnostika dětí/žáků-cizinců

2

Ze zákona jsme nuceni rozdělovat skupinu dětí/žáků se žádnou nebo s nedostatečnou znalostí jazyka na děti/žáky-cizince a děti/žáky z odlišného kulturního a jazykového prostředí (rovněž nazývané jako děti/žáci s OMJ, vícejazyční, cizojazyční atd.)

Klíčovým rozdílem mezi těmito dvěma pojmy je pouze to, zda dané dítě má nebo nemá české občanství (vč. dvojího, z nichž jedno je české). 

Více o podpoře, na jakou v takových případech daná skupina dosáhne najdete v záložce Nároková podpora

V této sekci se zaměřujeme na krátký popis diagnostik, kterými by měl v ideálním světě dítě/žák projít po příchodu do školy. 

PPP v našem kraji

Jazyková diagnostika

V tomto tématu vycházíme ze Společného evropského referenčního rámce jazyků (SERRJ).

Jedná se o obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikula, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě.

SERRJ rozděluje úrovně jazyků do 6 úrovní od A1 do C2
Ve škole je jako jedním z prvích kroků důležité zjistit jazykovou úroveň nově příchozího dítěte/žáka prostřednictvím jazykové diagnostiky

 • Pro diagnostiku dítěte v  doporučujeme nástroj META. K této diagnostice vydala Meta také metodické video.

 • Na  máte možnost jít cestou diagnostiky Národního pedagogického institutu, která je od str. 51 součástí Kurikula češtiny jako druhého jazyka, nebo opět cestou diagnostického nástroje META, tentokrát však určeného pro žáky mladšího a staršího školního věku. 

 • Na  můžete využít výše uvedené diagnostiky pro ZŠ. Žádné specifické testy pro tuto věkovou skupinu bohužel (doufáme, že zatím) neexistují. Kromě diagnostik můžete s žáky střední školy vyzkoušet např. online modelové testy na jazykové úrovně:
  • A1,
  • A2 (zkouška na trvalý pobyt) 
  • a B1 (čtení a poslech, zkouška na občanství).

Pokud vaši žáci v testu dané úrovně uspějí, víte, od čeho se ve výuce můžete odrazit, a jak uzpůsobit podporu nebo vzdělávací plán. 

Pedagogická diagnostika

U každého dítěte je dobré provést samozřejmě i pedagogickou diagnostiku.

Kromě běžných informací, které zjišťujeme a pozorujeme u diagnostiky českých žáků, je v případě cizinců navíc potřeba zjistit: 

 1. Jaká je migrační zkušenost dítěte/žáka? 
 2. Jak dlouho jsou v ČR jeho zákonní zástupci dítěte/žáka? 
 3. Jak dlouho je dané dítě v ČR?
 4. Učilo se toto dítě česky? – Jak dlouho? 
 5. Bylo dítě v zemi původu již ve škole? – Jakou třídu dokončilo? – Jaké mělo hodnocení? – Mělo nějakou podporu? – Jakou?

Odpovědi na otázky 2 a 3 se mohou lišit.

 • Dítě mohlo v zemi původu vyrůstat např. s prarodiči, tetou, rodinnými známými apod. V takovém případě nemusí být zákonní zástupci jeho nejbližšími osobami, což se může promítnout i do psychiky dítěte.
 • V případě, že byl zákonný zástupce (ZZ) delší dobu mimo zemi, kde se dítě vzdělávalo a kde bylo vychováváno, nemusí znát odpověď na některé otázky týkající se specifických potřeb dítěte a dalších aspektů spjatých se vzděláváním.
 • V případě neznalosti klíčových odpovědí je možné ZZ požádat o jejich zjištění za účelem co nejlepšího poznání možných potřeb dítěte a zajištění co nejlepší podpory v českém vzdělávacím systému. 
 • V případě nemožnosti komunikace se ZZ cizinci z důvodu neznalosti jazyka se můžete obrátit na instituce poskytující podporu formou tlumočení nebo služby interkulturních pracovníků v daném kraji, např. NPI, naše Centrum, v Brně dále Diecézní charita Brno a Odbor sociální péče Brno.

Nároková podpora

3

Ze zákona musíme rozdělovat skupinu a tedy i nárokovou podporu pro děti/žáky se žádnou nebo s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, dvěma odlišnými systémy, souvisejícími s typem pobytu na území ČR. 

 1. Jedná-li se o dítě/žáka s cizím státním občanstvím, vztahuje se na něj podpora z § 20, ŠZ (tzv. jazyková příprava) i podpora z § 16, ŠZ (tzv. podpůrná opatření).
 2. Jedná-li se o dítě/žáka bez znalosti češtiny, ale s českým občanstvím (vč. dvojího, z nichž jedno je české), vztahuje se na něj pouze podpora z § 16, ŠZ (tzv. podpůrná opatření).

!!! Na děti/žáky přicházející do českého vzdělávacího systému z Ukrajiny po vypuknutí válečného konfliktu (24. 2. 2022) se vztahuje všechny výše uvedená podpora, pro děti/žáky z Ukrajiny s typem pobytu dočasná ochrana se na omezenou domu vztahuje možnost úpravy obsahu vzdělávání díky tzv. Lex Ukrajina!!!

Více o tomto zákonu se dočtete na Inkluzivní škole nebo webu MŠMT (portál Edu.cz)

Školský zákon

Jazyková příprava

Zákon o jazykové přípravě uznává právo všech cizinců na kurz českého jazyka pro všechny cizince, kteří plní povinnou školní docházku.

 

Tuto skutečnost uvádí § 20, Školského zákona, právní úpravou vyhlášky č. 48/2005 Sb.

 

Jazykovou přípravu poskytují žákům-cizincům, kteří nejsou součástí českého vzdělávacího systému déle než 1 rok, tzv. školy určené. Tyto školy určuje Krajský úřad příslušného kraje.


V Jihomoravském kraji můžete najít seznam základních i středních škol určených pro jazykovou přípravu zde


V každém kraji musí být min. 1 škola určená pro distanční výuku, a v každém ORP min. 1 škola určená pro výuku prezenční. 

 

Školy mohou žádat o své určení na základě splnění podmínek pro určení, uvedených v metodice MŠMT (ke stažení zde), kdykoliv v průběhu školního roku. 

Podpůrná opatření

Žáci bez znalosti vyučovacího jazyka mají v každém případě nárok na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo školském poradenském zařízení (ŠPZ).

 • Opatření 1. stupně škola zajišťuje sama, od roku 2021 se do tohoto stupně řadí také pedagogická intervence v rozsahu, který určuje ředitel školy.

 • Opatření 2.-5. stupně navrhuje a jeho naplňování metodicky provází školské poradenské zařízení.


 • Na základě neznalosti vyučovacího jazyka může dítě/žák dosáhnout až na 3. stupeň podpůrných opatření (PO).

 • Pro vyšší stupeň PO je nutná kombinace neznalosti jazyka s dalším speciální vzdělávací potřebou/vzdělávacími potřebami (např. LMP apod.).

MŠMT vydalo v roce 2021 Metodické doporučení pro poskytován služeb ŠPZ žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí).


!!! Každé dítě/žák má stejný nárok na vyšetření v poradenském zařízení jako dítě/žák s občanstvím ČR, bez ohledu na svou národnost nebo ne/znalost jazyka. !!!

Kde hledat pomoc?

4

Školy, pedagogové ad.

V případě otázek k výše i níže uvedenému se můžete obrátit na Mgr. et Mgr. Terezu Švandovou na e-mailu:svandova@meta-ops.cz.

Toto poradenství je pro vás zcela zdarma.

Možná témata:

 • přijetí do školy, zařazení do ročníku
 • adaptace nově příchozích dětí
 • začleňování do kolektivu
 • legislativa a možnosti financování
 • nastavování podpůrných opatření
 • jazyková diagnostika
 • výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)
 • spolupráce učitele ČDJ s ostatními učiteli dítěte/žáky s OMJ
 • plánování výuky, sledování pokroku, hodnocení a klasifikace
 • podpora při výuce a činnostech
 • materiály vhodné do výuky
 • komunikace s rodiči
 • přechody mezi stupni škol
 • prevence školní neúspěšnosti i problémového chování
 • přijímací řízení a ukončování SŠ

Důležité weby a kontakty:

Cizinci (zákonní zástupci ad.)

Inspirace do výuky

5

Materiály do výuky: 

Soupis vhodných materiálů do výuky, rozdělených dle jazykových znalostí, věku nebo stupňů vzdělávání, najdete na:  

V případě potřeby konzultace materiálů, poradenství nebo dalších otázek souvisejících s příchodem, nastavováním podpory nebo vzděláváním dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem i mnohým dalším, se můžete obracet na Mgr. et Mgr. Švandovou na e-mailu svandova@meta-ops.cz.

Weby:

Různé:

Studium češtiny pro cizince v JMK

6

 • Možnosti pro samostudium češtiny jsme sepsali zde.
 • Semestrálně nabízíme široké spektrum kurzů češtiny, které jsou pro cizince zdarma
 • Jazykové školy místě bydliště nebo nabízející kurzy online. 

Víte-li o nabídce pro cizince ve vašem okolí, dejte nám o ní vědět na: info@cizincijmk.cz

Naše služby pro cizince

Kurzy a studium pro pedagogy

7

Prozkoumali jsme nabídku vzdělávání pro pedagogy v našem Jihomoravském kraji.

Víte-li o kurzech nebo dalším vzdělávání, které zde můžeme zveřejnit, kontaktujte naši PR pracovnici Terezu Švandovou (kontakty).

Pedagogická fakulta MU

V Brně je možnost studovat prezenční navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem na Katedře českého jazyka a literatury Masarykovy univerzity.

Studium se jako jediné v České republice zaměřuje na vzdělávání žáků, nikoliv dospělých. 

Katedra českého jazyka a literatury MU organizuje také další aktivity spojené s podporou výuky a integrace nejen žáků s OMJ jako vzdělávací programy pro pedagogy se zaměřením na úvod do výuky žáků s OMJ (workshop 1) a Specifika a praxe (workshop 2) nebo kulaté stoly.


V důsledku vypuknutí války na Ukrajině natočila Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Pásmo webinářů pro podporu integrace a vzdělávání žáků s OMJ a pedagogů při práci s nimi, které je volně dostupné zde

Filozofická fakulta MU

V prezenčním navazujícím magisterském programu Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy je vzdělat odborníky, kteří jsou schopni srozumitelně a přesvědčivě vyučovat český jazyk a literaturu na různých typech středních a vyšších odborných škol i v dalších vzdělávacích zařízeních, ale také zvládnout učit jak rodilé mluvčí, tak cizince.


V Kabinetu češtiny pro cizince je naopak umožněno cizincům  studovat náš krásný český jazyk. 

Vzdělávací institut Moravy

Vzdělávací institut Moravy nabízí školským zařízením poradenství, ale také vzdělávání různého typu.


Semináře jsou placené. Vždy je potřeba sledovat aktuální nabídku. 

Národní pedagogický institut

Národní pedagogický institut (NPI) nabízí řadu webinářů i seminářů na konkrétní témata, vždy je potřeba sledovat aktuální nabídku. 


Zájemci o tlumočnické či překladatelské služby se mohou obrátit na krajské  koordinátory.
Pro JMK je koordinátorkou Mgr. Margita Veberová.


NPI má také zasíťované organizace i odborníky z PPP v jednotlivých krajích. 

META, o.p.s.

Meta, o.p.s. nabízí akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka prezenčně v Praze, ale online po celé ČR. 

Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Některé semináře jsou placené, jiné zdarma. Vždy je potřeba sledovat aktuální nabídku. 


Spolupracovnicí Meta, o.p.s. pro Jihomoravský kraj je Mgr. et Mgr. Tereza Švandová.

NF Rytmus

Nadační fond Rytmus nabízí v Brně kurzy pro asistenty pedagoga, jejichž součástí je i téma vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.


Kurzy jsou placené. Vždy je potřeba sledovat aktuální nabídku.