Ochrana osobních údajů

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú. (dále jen „Centrum“ nebo „správce“), zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „nařízení GDPR“).

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., IČO 17456517, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, ID datové schránky: nqdvqt7.

 

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Centrum zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro tyto účely:

a) splnění právních povinností, které se na správce vztahují;

b) splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;

d) oprávněného zájmu správce;

e) ve výjimečných případech mohou být osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle, a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Centrum zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel, na řádném právním základě a po dobu, která je pro splnění daného účelu nezbytná. Po naplnění účelu zpracování osobních údajů může Centrum Vaše osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, pokud pro ně existuje právní základ.

 

Činnosti, které se týkají se zpracování Vašich osobních údajů

Ke zpracování Vašich osobních údajů v působnosti správce dochází zejména při: poskytování poradenství, registrace do projektů a kurzů, vyřizování dotazů, zasílání informací a newsletteru, vedení personální a mzdové agendy včetně výběrových řízení, zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv.

 

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování osobních údajů postupuje správce vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a aby nemohly být zneužity.

 

Příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány jiným osobám jen v případech, kdy je tato povinnost uložena právním předpisem, nebo je to nezbytné pro ochranu a uplatnění práv správce. Vaše osobní údaje mohou být předány zejména těmto příjemcům: orgány státní správy, poskytovatelé dotace.

 

Lhůta, po kterou jsou Vaše údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud se nejedná o dokumenty vybrané v souladu se zákonem o archivaci.

 

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte právo:

  1. požádat správce o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají;
  2. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;
  3. požádat správce o výmaz poskytnutých osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že správce již nemá důvod Vaše osobní údaje zpracovávat, resp. Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovány protiprávně;
  4. požádat správce, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů;
  5. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou údaje zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, popř. pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;
  6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva lze uplatnit u správce písemně, a to i prostřednictvím datové schránky nebo služby elektronických komunikací.

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.