Ochrana osobních údajů

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú. (dále jen „Centrum“ nebo „správce“), zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „nařízení GDPR“).

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., IČO 17456517, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, ID datové schránky: nqdvqt7.

 

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Centrum zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro tyto účely:

a) splnění právních povinností, které se na správce vztahují;

b) splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;

d) oprávněného zájmu správce;

e) ve výjimečných případech mohou být osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle, a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Centrum zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel, na řádném právním základě a po dobu, která je pro splnění daného účelu nezbytná. Po naplnění účelu zpracování osobních údajů může Centrum Vaše osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, pokud pro ně existuje právní základ.

 

Činnosti, které se týkají se zpracování Vašich osobních údajů

Ke zpracování Vašich osobních údajů v působnosti správce dochází zejména při: poskytování poradenství, registrace do projektů a kurzů, vyřizování dotazů, zasílání informací a newsletteru, vedení personální a mzdové agendy včetně výběrových řízení, zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv.

 

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování osobních údajů postupuje správce vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a aby nemohly být zneužity.

 

Příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány jiným osobám jen v případech, kdy je tato povinnost uložena právním předpisem, nebo je to nezbytné pro ochranu a uplatnění práv správce. Vaše osobní údaje mohou být předány zejména těmto příjemcům: orgány státní správy, poskytovatelé dotace.

 

Lhůta, po kterou jsou Vaše údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud se nejedná o dokumenty vybrané v souladu se zákonem o archivaci.

 

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte právo:

 1. požádat správce o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají;
 2. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;
 3. požádat správce o výmaz poskytnutých osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že správce již nemá důvod Vaše osobní údaje zpracovávat, resp. Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovány protiprávně;
 4. požádat správce, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů;
 5. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou údaje zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, popř. pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;
 6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva lze uplatnit u správce písemně, a to i prostřednictvím datové schránky nebo služby elektronických komunikací.

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Zpracování osobních údajů Projekt Provoz Centra pro cizince Jihomoravského kraje 2023–2025

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

ID datové schránky: 6bnaawp

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny na webových stránkách https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/web-dalsi-dokumenty-dalsi-dokumenty.aspx

 

Totožnost a kontaktní údaje zpracovatele osobních údajů

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú., IČO 17456517, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

ID datové schránky: nqdvqt7

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje podpořených osob jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Azylového, migračního a integračního fondu (OP AMIF). Osobní údaje mohou být zpřístupněny pracovníkům implementační struktury uvedených programů nebo osobám pověřeným k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů správcem

Správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s realizací projektů podpořených z OP AMIF je oprávněn zpracovávat osobní údaje včetně zvláštní kategorie osobních údajů podpořené osoby na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky.

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů zpracovatelem

Zpracovatel osobních údajů (realizátor projektu podpořeného z OP AMIF) je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem v souladu s čl. 28 GDPR.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovatelem zpracovávány po dobu pěti let od ukončení realizace projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla zpracovateli jako příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět poskytovateli. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je zpracovatel povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.

 

Práva subjektu údajů

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte právo uplatnit vůči správci osobních údajů (tj. Ministerstvo vnitra) tato Vaše práva:

 1. požádat správce o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají;
 2. požádat správce o opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;
 3. požádat správce o výmaz poskytnutých osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že správce již nemá důvod Vaše osobní údaje zpracovávat, resp. Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo jsou Vaše osobní údaje správcem zpracovány protiprávně;
 4. požádat správce, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů;
 5. vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou údaje zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, popř. pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;
 6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.