Oznamování podezření z porušení právních předpisů

S účinností od 15. 12. 2023 je v Centru pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú. (dále jen „Centrum“), zřízena funkce osoby, která přijímá a vyřizuje oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Centru, podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „osoba“).

 

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů mohou oznamovatelé podat, pokud

  1. má znaky trestného činu,
  2. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
  3. porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo
  4. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

ochrany životního prostředí,

radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

ochrany spotřebitele,

daně z příjmů právnických osob,

předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

ochrany finančních zájmů Evropské unie (čl. 325 Smlouvy o fungování EU), nebo

fungování vnitřního trhu (čl. 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování EU) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Oznámit porušení právních předpisů v souvislosti s těmito oblastmi mohou osoby, které se o porušení dozvěděly v souvislosti s výkonem zaměstnání, dobrovolnické činnosti, odborné praxe nebo stáže v Centru, tj. zaměstnanec v pracovním poměru poměru či obdobném smluvním vztahu k Centru, dobrovolník, stážista, či uchazeč o zaměstnání, bývalý zaměstnanec a další osoby, které se pohybují v prostorách Centra.

 

V případě, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámení bylo nezbytné pro odhalení porušení výše uvedeného, je oprávněn oznámit určité typy citlivých informací, jako je bankovní tajemství, povinnost mlčenlivosti stanovená smluvně nebo povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která by mohla bezprostředně ohrozit bezpečnostní zájem České republiky, informace o zpravodajských službách a informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovního v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

 

Nelze oznamovat skutečnosti, kde je stanovena povinnost zajistit ochranu utajovaných informací a informací, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení, nebo ochranu zvláštních skutečností podle zákona upravujícího krizové řízení. Dále nelze oznamovat skutečnosti, kde je stanovena povinnost zachovávat mlčenlivost při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a notářského koncipienta, státního zástupce, asistenta státního zástupce a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a exekutorského koncipienta, soudce, soudce Ústavního soudu, asistenta soudce a justičního kandidáta, zaměstnance notáře, soudního exekutora, advokáta a zaměstnance společnosti, prostřednictvím které advokát vykonává advokacii jako společník podle zákona upravujícího výkon advokacie, nebo obdobné zahraniční společnosti, nebo další osoby, která se v rámci takové společnosti podílí na poskytování právních služeb. Nelze oznamovat ani skutečnosti, kde je dána povinnost zachovávat mlčenlivost při poskytování právní pomoci v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci, nebo při poskytování zdravotních služeb.

 

Oznámení by mělo být určité a srozumitelné, obsahující zejména

  1. identifikaci osoby podezřelé ze spáchání protiprávního nebo nežádoucího jednání a všech zúčastněných osob, případně osob profitujících z protiprávního nebo nežádoucího jednání,
  2. podrobný popis protiprávního nebo nežádoucího jednání včetně časového úseku,
  3. konkrétní důkazy o protiprávním nebo nežádoucím jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání protiprávního nebo nežádoucího jednání.

 

Osobami, které v Centru přijímají a vyřizují oznámení o možném protiprávním jednání, byly určeny Ludmila Dostálová a Gabriela Mátéová.

 

Oznámení lze učinit

v písemné podobě

prostřednictvím poštovních služeb na adresu Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, kdy obálka s oznámením bude nadepsána slovy „Neotvírat“ a „Oznámení“

prostřednictvím elektronické pošty na adresu oznameni@cizincijmk.cz

v ústní podobě

na telefonické lince +420 724 975 605 (Ludmila Dostálová), +420 601 320 245 (Gabriela Mátéová)

ústně do protokolu před osobou (adresa Kounicova 13, Brno, 4. NP, kancelář 411/409).

 

Osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. To neplatí, není-li osobě oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým způsobem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal. Osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení do 30 dnů ode dne přijetí, v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení a jeho důvodech je povinen vyrozumět oznamovatele. Osoba oznámení prošetří a písemně vyrozumí oznamovatele o způsobu vyřízení oznámení ve výše uvedené lhůtě. Není-li při posuzování důvodnosti zjištěno protiprávní jednání, poučí osoba oznamovatele ve lhůtě o právu podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti a příslušnému orgánu veřejné moci.

 

Totožnost všech oznamovatelů, kteří podávají oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů je chráněna. Oznamovatelé jsou chráněni před veškerými odvetnými opatřeními, která by proti nim mohla být uplatněna. Osoba zachovává o své činnosti mlčenlivost.

 

Pokud si oznamovatel není jistý ohledně svých práv, či předmětu oznámení nebo oznámení nechce podat u Centra, může jej podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.