ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ – změny MŠMT

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ROK 2020/2021

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Uskuteční se v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Upřednostněno bude podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy. Sledujte stránky vaší mateřské školy. 

 

ZÁPIS NA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2020/2021

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápis bude realizován pouze formální částí = předání dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do příslušné školy, motivační část se neuskuteční. Termín je stanoven od 1. do 30. dubna 2020. Konkrétní dobu zápisu do prvního ročníku ZŠ stanoví vždy ředitel školy – sledujte proto stránky vaší školy.

Žádost lze podat:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: O konkrétním způsobu bude informovat škola na svých webových stránkách. Informace k zápisu do základních škol v Brně najdete na https://zapisdozs.brno.cz/.

Nezapomeňte uvést:

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  • datum narození,
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

(www.msmt.cz)

 

STŘEDNÍ ŠKOLY, UČEBNÍ OBORY A MATURITY

Dne 23. 3. 2020 představilo MŠMT plán, jak budou probíhat jednotné přijímací zkoušky na SŠ, závěrečné zkoušky a maturita. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po nástupu na zpět střední školu, v případě maturity 3 týdny (21 dní) po nástupu do školy – tedy od zrušení krizového opatření vlády.

Obsah a forma zkoušek se nemění, změněny budou pouze termíny pro vyhodnocování těchto zkoušek.

Maturitní testy budou školy vyhodnocovat samy, nikoli přes CERMAT. Ze společné části maturity bude vypuštěna písemná část z českého a z cizího jazyka.

Pokud nastoupí žáci SŠ do 1. 6. 2020, budou maturity probíhat v této zjednodušené formě, nenastoupí-li k tomuto datu, bude studentům vystaveno maturitní vysvědčení na základě studijních výsledků z posledních 3 vysvědčení. V případě učebních oborů platí stejné náhradní řešení.

(www.msmt.cz)