Říjen 2017 – Vzdělávání dětí-cizinců

Dne 16. října 2017 od 9 do 14:00 proběhlo setkání platformy aktérů integrace cizinců ze třetích zemí v Jihomoravském kraji na téma Vzdělávání dětí-cizinců.

Akce se konala v administrativním a školicím Centru Cejl, Cejl 73, Brno, místnost č. 117 (1. patro). Zúčastnilo se jí 128 lidí.

Zveřejňujeme ke stažení dokument k integračním projektům obcí, který by mělo být možné s dalšími informacemi i na stránkách NIDV. 

Program a jednotlivé prezentace ke stažení

9:00       Uvítání – Přivítání a představení Centra (Lenka Herčíková)

9:15                      – Představení systému výuky českého jazyka pro cizince v Centru (Radim Ošmera)

9:30       Centrum podpory NIDV pro začleňování dětí/žáků-cizinců do českých škol (Renée Grenarová – NIDV)

10:10     Podpora žáků s OMJ v praxi: možnosti, překážky a inspirace (Kristýna Titěrová – META. o.p.s.)

10:40    Specifika výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti (Linda Doleží – CJV MU Brno a AUČCJ)

11:45    Projekce filmu Kde domov můj? (režie António Pedro Nobre) – https://youtu.be/ceAwM7wfEak

12:00    Přípravný kurz ke studiu na střední škole (Kristýna Titěrová – META, o.p.s.)

12:30    Kazuistika začleňování žáků-cizinců do škol v JMK (Kateřina Kelarová – koordinátorka projektu Dětský klub Malý drak)

13:00    Malé velké triky pro inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem (Tatiana Dumbrava – interkulturní koučka a koordinátorka programu  Společně k rozmanitosti, NESEHNUTÍ)

13:30    Projekce filmu Integrace žáků-cizinců do základních škol – ZŠ Staňkova a NIDV (Jana Hlaváčková – ZŠ Staňkova)

13:40    Závěrečná diskuze

Fotky z Platformy

Všechny fotky z Platformy jsou k vidění ve fotogalerii.

Shrnutí výstupů setkání platformy na téma „Vzdělávání dětí-cizinců v Jihomoravském kraji“ ze dne 16. 10. 2017, kterou pořádalo Jihomoravské regionální Centrum na podporu integrace cizinců.

Finanční podpora – povinná školní docházka

 1. Rozvojový program MŠMT (§ 20)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně v období října či listopadu rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách. Ten je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základnímvzdělávání.

Více informací je na stránkách MŠMT (www.msmt.cz) v sekci VZDĚLÁVÁNÍ / ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / DOTACE A GRANTY

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve

O podporu je možné žádat školský odbor krajského úřadu, nebo přímo MŠMT.

V JMK je možné se obracet na vedoucí odboru JUDr. Hanu Polákovou, tel. 54165 3501, POLAKOVA.HANA@kr-jihomoravsky.cz

 1. Podpora z tzv. podpůrných opatření (§16 ŠZ)

Cizinců se §16 týká pouze v případě, že mají ještě jiné SVP (Speciální vzdělávací potřeby) než neznalost jazyka. Jinak jsou podpořeni z §20 ŠZ.

Cizinců se §16 týká také v případě, že podpora z §20 byla nedostatečná a je stále potřeba děti a žáky podpořit.

Na základě Školského poradenského zařízení je možné potom vytvořit Plán pedagogické podpory. Více o tomto zde: http://www.nuv.cz/t/plpp-digi

Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění.

http://katalogpo.upol.cz/

Jedná se o ucelený manuál, vnitřně členěný na osm částí, jenž přináší žákům s potřebou podpůrných opatření, jejich vyučujícím, ale i rodičům a dalším zájemcům ucelený přehled možných prostředků podpory ve vzdělávání.

Diagnostika speciální vzdělávací potřeby musí být podložena odborným speciálně pedagogickým a psychologickým stanoviskem. Jestliže je SVP potvrzena, umožní to škole čerpat pro žáka navýšené finanční prostředky.

III. Integrační projekty obcí – ve spolupráci například se školami

Dotace poskytované Ministerstvem vnitra – Odborem azylové a migrační politiky

Předností projektů je přímá spolupráce všech, kdo v daném místě mohou přispět k integraci cizinců. Koordinátorem a garantem projektů je vždy místní správa (obec), do realizace se nicméně zapojuje řada dalších aktérů, především nestátní neziskové organizace, mateřské, základní, střední, jazykové, umělecké školy, mateřská a rodičovská Centra, sportovní a kulturní kluby, atd. K účasti na projektu je možno přizvat i Centrum na podporu integrace cizinců v příslušném kraji. Obec může čerpat z MV 90 % nákladů, 10 % hradí ze svého rozpočtu obec.

V rámci projektů obcí je možno postupovat dvěma způsoby.

 1. Samospráva může realizovat celý projekt – ať již vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty (např. škola, sportovní klub, kulturní zařízení v obci, spolky cizinců, úřady veřejné správy, jazyková škola apod.), na závěr zpracuje závěrečnou zprávu a  zašle vyúčtování.
 2. Obec si v rozpočtu ponechá jen náklady na koordinaci, vyúčtování a napsání závěrečné zprávy, a jednotlivé aktivity přenese na další subjekty(výběrové řízení není požadováno), ty mohou obci navrhnout svůj dílčí projekt. Vyúčtování své dílčí aktivity předají samosprávě. Závěrečnou zprávu a souhrnné vyúčtování pak opět zasílá obec.

Jedná se o projekt nenáročný jak administrativně, tak účetně.  

Více zde: http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx

Další podpora

 1. Dětský klub Malý drak: Bayerova 25, Brno

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků 1. stupně ZŠ v brněnských městských částech Brno – Střed a Královo Pole prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. V průběhu školního roku bude náš klub Malý drak nabízet práci s dětmi na prvním stupni. Služby budou zaměřeny na pomoc dětem s přípravou na školu a se smysluplným trávením volného času v odpoledních hodinách od 12:00 – 18:00. V době školních prázdnin ji doplňují příměstské tábory. Dohled nad dětmi vykonávají zkušení pedagogové a vychovatelé/ky.  Celková doba realizace bude 24 měsíců. Všechny služby poskytujeme v rámci projektu zdarma.

Více na:  http://www.dracek-skolka.cz/projekt-maly-drak/

 1. PODPŮRNÉ PROGRAMY – NESEHNUTÍ, DIECÉZNÍ CHARITY BRNO, OPU

Nesehnutí poskytujte buddy program, který mohou využít také učitelé. Pokud vaši žáci potřebují doučování, obraťte se na NESEHUNTÍ.

Více zde: http://spolecnekrozmanitosti.cz/aktivity/buddies/

Pokud – jako učitelé – sami hledáte inspiraci na a potřebujete se v tématu zorientovat, můžete začít zde: https://nesehnuti.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=624691

Služby pro cizince poskytuje i oddělení Diecézní charity Brno. Učitelé či ředitelé mohou odkázat pracovníky Charity v těchto oblastech: doučování českého jazyka, právní či sociální poradenství, asistence na úřadu/ve škole, tlumočení

Více zde: http://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/

Také OPU – Organizace pro pomoc uprchlíkům – nabízí mnoho služeb pro cizince: doučování českého jazyka, právní či sociální poradenství ad.

Více zde: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-Centrala-brno/

III. Podpora pedagogům – další vzdělávání

 • META, o.p.s. – organizace působící v Praze

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY / METODICKÁ PODPORA A MATERIÁLY ad.

Více na: www.meta-ops.cz

www.inkluzivniskola.cz – Zde naleznete vše, co se týká legislativy, řadu materiálů pro výuku na ZŠ/SŠ, mnoho konkrétních aktivit, metodické rady k výuce, informace o možnostech čerpání dotací ad.   

 • < >www.cizinci.nidv.cz – Zde naleznete:
 • Materiály a aktivity pro výuku – pracovní listy a publikace
 • Metodické rady a inspiraci
 • Informace o možnosti čerpání dotací
 • Informace o legislativě pro oblast žák-cizinec na ZŠ
 • Možnost e-konzultací pro případ, že potřebujete poradit se začleněním žáka-cizince
 • Jazykové mutace formulářůpro potřeby mateřských/základních škol, (evidenční list, seznam věcí, plná moc, alergeny, žádosti…)
 • příklady dobré praxe pro inspiraci
 • statistiky, analýzy a další.

Důležité je, že každý kraj má svého konzultanta, na kterého se mohou pedagogové obrátit.

Více zde: http://cizinci.nidv.cz/zasitovane-organizace/

< >  – viz výše< > – Učebnice, aktivity do výuky, rozcestník do dalších míst na internetu.< >  – Konkrétní aktivity při výuce zejména vietnamských mluvčích. Informace o Vietnamu z oblasti kultury, jazyka a zvyků.< >  – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka – informace o školeních, konferencích, publikacích, elektronické publikace z oblasti výuky češtiny pro cizince.< > – Časopis na podporu výuky češtiny pro cizince. Pracovní listy, adaptované texty, lexikální, gramatická cvičení pro různé úrovně. Možno využít zejména pro starší školní věk