Projekt v letech 2016-2019 (AMIF/10/01)

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“, reg. č. AMIF/10/01, je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo-jmk-2016

Hlavním cílem projektu je aktivní zapojení Jihomoravského kraje do procesu integrace oprávněně pobývajících osob ze třetích zemí na místní úrovni prostřednictvím zajištění kontinuity poskytování služeb Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců. Projekt navazuje na původní koncept fungování Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců, který je zacílen a vychází z využití potenciálu sítě etablovaných aktérů integrace, kteří mají v oblasti podpory cílových skupin dlouholeté zkušenosti a svou činností přispívají k úspěšné realizaci politiky integrace v regionu.

Doba realizace projektu: od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2019.

Nositelem projektu je Jihomoravský kraj.

Hlavní cíl projektu bude naplňován prostřednictvím 4 dílčích cílů (dále jen „DC“) a 13 klíčových aktivit:

DC 1:   Zajištění provozu Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců

1.1       Informační centrum – zajištění chodu Centra pro cílové skupiny: bezplatný přístup k informacím s přístupem k internetu; knihovna

1.2       Informační kampaň

DC 2:   Zajištění služeb zaměřených na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení osob ze třetích zemí na území JMK

2.1       Výuka českého jazyka

2.2       Kurzy socio-kulturní orientace

2.3       Sociální poradenství

2.4       Právní poradenství

2.5       Podpora uplatnění na trhu práce a dosažení sociální nezávislosti a ekonomické soběstačnosti

2.6       Adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí

2.7       Terénní práce

DC 3:  Podpora vzájemných vztahů mezi osobami ze třetích zemí a majoritní společností

3.1       Integrační multikulturní aktivity

DC 4:   Podpora rozvoje spolupráce aktérů integrace vč. zvyšování jejich odborných kompetencí

4.1       Zvyšování odborných znalostí a dovedností osob, které pracují v přímém kontaktu s osobami ze třetích zemí

4.2       Platformy integrace cizinců v regionu

4.3       Monitoring situace cílové skupiny v regionu

Služby Centra jsou cílovým skupinám poskytovány bezplatně prostřednictvím spolupráce s šesti partnery: Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Organizace pro pomoc uprchlíkům, ZŠ a MŠ Staňkova, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Komixxx  projekt  z.s. a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace (Centrum vzdělávání všem).