Các khoá học hiện có

A2 - Grammar and writing / LÉTO 2019

  • Giáo viên: Ondřej Diblík
  • Giáo viên: Radka Nováková

A1 - Grammar and writing / LÉTO 2019

  • Giáo viên: Ondřej Diblík
  • Giáo viên: Radka Nováková