Říjen 2017 – Vzdělávání dětí-cizinců

Dne 16. října 2017 od 9 do 14:00 proběhlo setkání platformy aktérů integrace cizinců ze třetích zemí v Jihomoravském kraji na téma Vzdělávání dětí-cizinců.

Akce se konala v administrativním a školicím Centru Cejl, Cejl 73, Brno, místnost č. 117 (1. patro). Zúčastnilo se jí 128 lidí.

Zveřejňujeme ke stažení dokument k integračním projektům obcí, který by mělo být možné s dalšími informacemi i na stránkách NIDV. 

Program a jednotlivé prezentace ke stažení

9:00       Uvítání – Přivítání a představení Centra (Lenka Herčíková)

9:15                      – Představení systému výuky českého jazyka pro cizince v Centru (Radim Ošmera)

9:30       Centrum podpory NIDV pro začleňování dětí/žáků-cizinců do českých škol (Renée Grenarová – NIDV)

10:10     Podpora žáků s OMJ v praxi: možnosti, překážky a inspirace (Kristýna Titěrová – META. o.p.s.)

10:40    Specifika výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka pro děti (Linda Doleží – CJV MU Brno a AUČCJ)

11:45    Projekce filmu Kde domov můj? (režie António Pedro Nobre) – https://youtu.be/ceAwM7wfEak

12:00    Přípravný kurz ke studiu na střední škole (Kristýna Titěrová – META, o.p.s.)

12:30    Kazuistika začleňování žáků-cizinců do škol v JMK (Kateřina Kelarová – koordinátorka projektu Dětský klub Malý drak)

13:00    Malé velké triky pro inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem (Tatiana Dumbrava – interkulturní koučka a koordinátorka programu  Společně k rozmanitosti, NESEHNUTÍ)

13:30    Projekce filmu Integrace žáků-cizinců do základních škol – ZŠ Staňkova a NIDV (Jana Hlaváčková – ZŠ Staňkova)

13:40    Závěrečná diskuze

Fotky z Platformy

Všechny fotky z Platformy jsou k vidění ve fotogalerii.

Shrnutí výstupů setkání platformy na téma „Vzdělávání dětí-cizinců v Jihomoravském kraji“ ze dne 16. 10. 2017, kterou pořádalo Jihomoravské regionální Centrum na podporu integrace cizinců.

Finanční podpora – povinná školní docházka

 1. Rozvojový program MŠMT (§ 20)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje každoročně v období října či listopadu rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách. Ten je určen na podporu dětí a žáků – cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základnímvzdělávání.

Více informací je na stránkách MŠMT (www.msmt.cz) v sekci VZDĚLÁVÁNÍ / ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / DOTACE A GRANTY

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve

O podporu je možné žádat školský odbor krajského úřadu, nebo přímo MŠMT.

V JMK je možné se obracet na vedoucí odboru JUDr. Hanu Polákovou, tel. 54165 3501, POLAKOVA.HANA@kr-jihomoravsky.cz

 1. Podpora z tzv. podpůrných opatření (§16 ŠZ)

Cizinců se §16 týká pouze v případě, že mají ještě jiné SVP (Speciální vzdělávací potřeby) než neznalost jazyka. Jinak jsou podpořeni z §20 ŠZ.

Cizinců se §16 týká také v případě, že podpora z §20 byla nedostatečná a je stále potřeba děti a žáky podpořit.

Na základě Školského poradenského zařízení je možné potom vytvořit Plán pedagogické podpory. Více o tomto zde: http://www.nuv.cz/t/plpp-digi

Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění.

http://katalogpo.upol.cz/

Jedná se o ucelený manuál, vnitřně členěný na osm částí, jenž přináší žákům s potřebou podpůrných opatření, jejich vyučujícím, ale i rodičům a dalším zájemcům ucelený přehled možných prostředků podpory ve vzdělávání.

Diagnostika speciální vzdělávací potřeby musí být podložena odborným speciálně pedagogickým a psychologickým stanoviskem. Jestliže je SVP potvrzena, umožní to škole čerpat pro žáka navýšené finanční prostředky.

III. Integrační projekty obcí – ve spolupráci například se školami

Dotace poskytované Ministerstvem vnitra – Odborem azylové a migrační politiky

Předností projektů je přímá spolupráce všech, kdo v daném místě mohou přispět k integraci cizinců. Koordinátorem a garantem projektů je vždy místní správa (obec), do realizace se nicméně zapojuje řada dalších aktérů, především nestátní neziskové organizace, mateřské, základní, střední, jazykové, umělecké školy, mateřská a rodičovská Centra, sportovní a kulturní kluby, atd. K účasti na projektu je možno přizvat i Centrum na podporu integrace cizinců v příslušném kraji. Obec může čerpat z MV 90 % nákladů, 10 % hradí ze svého rozpočtu obec.

V rámci projektů obcí je možno postupovat dvěma způsoby.

 1. Samospráva může realizovat celý projekt – ať již vlastními silami nebo ve spolupráci s dalšími subjekty (např. škola, sportovní klub, kulturní zařízení v obci, spolky cizinců, úřady veřejné správy, jazyková škola apod.), na závěr zpracuje závěrečnou zprávu a  zašle vyúčtování.
 2. Obec si v rozpočtu ponechá jen náklady na koordinaci, vyúčtování a napsání závěrečné zprávy, a jednotlivé aktivity přenese na další subjekty(výběrové řízení není požadováno), ty mohou obci navrhnout svůj dílčí projekt. Vyúčtování své dílčí aktivity předají samosprávě. Závěrečnou zprávu a souhrnné vyúčtování pak opět zasílá obec.

Jedná se o projekt nenáročný jak administrativně, tak účetně.  

Více zde: http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-cizinci.aspx

Další podpora

 1. Dětský klub Malý drak: Bayerova 25, Brno

Cílem projektu je usnadnit sladění pracovního a rodinného života rodičům žáků 1. stupně ZŠ v brněnských městských částech Brno – Střed a Královo Pole prostřednictvím nabídky služby péče o jejich děti. V průběhu školního roku bude náš klub Malý drak nabízet práci s dětmi na prvním stupni. Služby budou zaměřeny na pomoc dětem s přípravou na školu a se smysluplným trávením volného času v odpoledních hodinách od 12:00 – 18:00. V době školních prázdnin ji doplňují příměstské tábory. Dohled nad dětmi vykonávají zkušení pedagogové a vychovatelé/ky.  Celková doba realizace bude 24 měsíců. Všechny služby poskytujeme v rámci projektu zdarma.

Více na:  http://www.dracek-skolka.cz/projekt-maly-drak/

 1. PODPŮRNÉ PROGRAMY – NESEHNUTÍ, DIECÉZNÍ CHARITY BRNO, OPU

Nesehnutí poskytujte buddy program, který mohou využít také učitelé. Pokud vaši žáci potřebují doučování, obraťte se na NESEHUNTÍ.

Více zde: http://spolecnekrozmanitosti.cz/aktivity/buddies/

Pokud – jako učitelé – sami hledáte inspiraci na a potřebujete se v tématu zorientovat, můžete začít zde: https://nesehnuti.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=624691

Služby pro cizince poskytuje i oddělení Diecézní charity Brno. Učitelé či ředitelé mohou odkázat pracovníky Charity v těchto oblastech: doučování českého jazyka, právní či sociální poradenství, asistence na úřadu/ve škole, tlumočení

Více zde: http://celsuz.cz/sluzby-pro-cizince/

Také OPU – Organizace pro pomoc uprchlíkům – nabízí mnoho služeb pro cizince: doučování českého jazyka, právní či sociální poradenství ad.

Více zde: https://www.opu.cz/cs/kontakty/opu-Centrala-brno/

III. Podpora pedagogům – další vzdělávání

 • META, o.p.s. – organizace působící v Praze

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY / METODICKÁ PODPORA A MATERIÁLY ad.

Více na: www.meta-ops.cz

www.inkluzivniskola.cz – Zde naleznete vše, co se týká legislativy, řadu materiálů pro výuku na ZŠ/SŠ, mnoho konkrétních aktivit, metodické rady k výuce, informace o možnostech čerpání dotací ad.   

 • < >www.cizinci.nidv.cz – Zde naleznete:
 • Materiály a aktivity pro výuku – pracovní listy a publikace
 • Metodické rady a inspiraci
 • Informace o možnosti čerpání dotací
 • Informace o legislativě pro oblast žák-cizinec na ZŠ
 • Možnost e-konzultací pro případ, že potřebujete poradit se začleněním žáka-cizince
 • Jazykové mutace formulářůpro potřeby mateřských/základních škol, (evidenční list, seznam věcí, plná moc, alergeny, žádosti…)
 • příklady dobré praxe pro inspiraci
 • statistiky, analýzy a další.

Důležité je, že každý kraj má svého konzultanta, na kterého se mohou pedagogové obrátit.

Více zde: http://cizinci.nidv.cz/zasitovane-organizace/

< >  – viz výše< > – Učebnice, aktivity do výuky, rozcestník do dalších míst na internetu.< >  – Konkrétní aktivity při výuce zejména vietnamských mluvčích. Informace o Vietnamu z oblasti kultury, jazyka a zvyků.< >  – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka – informace o školeních, konferencích, publikacích, elektronické publikace z oblasti výuky češtiny pro cizince.< > – Časopis na podporu výuky češtiny pro cizince. Pracovní listy, adaptované texty, lexikální, gramatická cvičení pro různé úrovně. Možno využít zejména pro starší školní věk

STĚHOVÁNÍ!

Během prosince se část našich služeb stěhuje na novou adresu.

Centrum pro cizince JMK bude uzavřeno pro osobní návštěvu klientů od 15.12. do 19.12. včetně. Pokud budete v těchto dnech potřebovat kontaktovat naše infocentrum, můžete napsat na email cizincijmk@jmk.cz nebo zavolat na telefonní číslo +420 734 510 213.

Adaptačně-integrační kurzy 16.12. proběhnou ještě na původním místě beze změny.

Pokud by došlo k posunutí vašeho kurzu českého jazyka, dostanete informaci od vašeho lektora.

Právní a sociální poradenství neprobíhá od 15.12.2022 do 16.1.2023 v kancelářích na ulici Mezírka 1, ale v kancelářích našich partnerů OPU a Diecézní Charita Brno. O místě konání konzultace vás budeme informovat při objednání.

Od 20.12. bude naše infocentrum otevřeno na nové adrese Kounicova 13. Cesta vám zabere jen o 3 minuty navíc.

mapa