Adaptačně integrační kurzy

FIREMNÍ KURZ

Centrum na podporu integrace cizinců může na základě požadavku právnické osoby uspořádat AIK neurčený pro veřejnost.

 

CO SE V KURZU DOZVÍTE?

Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují zde dlouhodobě žít, dostanou v kurzech základní informace o:

 • ČR obecně
 • kultuře
 • pobytové problematice
 • vzdělávacím systému a uznávání vzdělání
 • zaměstnání a podnikání
 • zdravotnictví a zdravotním pojištění
 • sociálním systému a sociálním zabezpečení
 • bydlení
 • rodině  
 • mnoho dalších praktických informací o každodenním životě v České republice

Více informací naleznete na http://www.vitejtevcr.cz/.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZECH

 1. AIK jsou dělené na veřejné a neveřejné kurzy.
 2. Cena u neveřejných kurzů je 800 Kč za osobu.
 3. Adaptačně-integrační kurz trvá 4 hodiny.
 4. Absolvujete AIK v jeden den v konkrétní termín na který se přihlásíte.
 5. Neskládá se žádná zkouška a za účast v kurzu účastník obdrží doklad o absolvování kurzu (osvědčení).

 

KDO MÁ POVINNOST KURZ ABSOLVOVAT?

 1. Každý cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu v ČR, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat AIK, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.
 2. Podrobnější informace o tom, kdo přesně musí tento kurz absolvovat a na koho se tato povinnost nevztahuje, naleznete zde a zde.

Nesplnění povinnosti absolvovat adaptačně-integrační kurz do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu je přestupkem, za který může být cizinci uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

 

KDO KURZ POŘÁDÁ A KDE SE KONÁ?

Neveřejné kurzy jsou vždy administrovány Centry na podporu integrace cizinců a mohou být realizovány přímo na pracovišti firmy.

 

KÝM A V JAKÉM JAZYCE JE KURZ VEDEN?

Kurz je veden v českém jazyce odborně způsobilým lektorem. Obsah je pak tlumočen kvalifikovaným tlumočníkem, a to do jazyka anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského.

 

VÝHODY NEVEŘEJNÉHO KURZŮ

 1. možnost realizace přímo na pracovišti;
 2. nižší poplatek za kurz, 800 kč za osobu;
 3. není určen minimální počet účastníků;
 4. maximální počet účastníků 30 osob.

Na neveřejný kurz se nelze přihlásit bez ePKP.

 

USPOŘÁDÁNÍ NEVEŘEJNÉHO KURZU

 1. Pro uspořádání neveřejného kurzu kontaktujte Centrum.
 2. Podmínkou konání kurzu je podepsání čestného prohlášení firmou.
 3. Domluvte se s Centrem na prostorech a termínu konání kurzu.
 4. Zaregistrujte se na https://frs.gov.cz/kurzy/user/register, odklikněte vše (včetně nových polí, které slouží pouze pro informaci) nebo o firmě vypíše údaje pracovník Centra. 
 5. Výše úhrady za účast cizince na kurzu činí 800 Kč za osobu. Platbu úhrady za účast cizinců na kurzu neurčeném pro veřejnost provádí za všechny cizince, pro které je konkrétní kurz určen, hromadně firma. 
 6. Po přiřazení účastníků do kurzu, pracovník Centra ve FRS odešle platební info (číslo účtu a variabilní symbol) s celkovou částkou na kontaktní mail firmy. Požádat o vrácení platby nebude možné.
 7. Firma hradí náklady administrace, platbu za prostory, lektory, tlumočníky a další.
 8. Firma nehradí náklady na zajištění činnosti pracovníka Centra.

Odpovědí na časté kladené otázky o AIK naleznete zde a zde.

V případě nějakých otázek neváhejte se nás kontaktovat.